Dr hab.n.med. Tomasz Fuchs

Dziękuję wszystkim, którzy zaufali mojej osobie na tyle, aby powierzyć mi swoje zdrowie oraz zdrowie mającego przyjść na świat potomstwa. Wasze zaufanie mobilizuje mnie do ciągłej pracy nad sobą, rozwoju i bycia wszędzie tam, gdzie mogę się uczyć, zdobywać wiedzę i być lepszym.

Zrobiłem duży krok w dziedzinie medycyny, od kiedy - w roku 1995 ukończyłem studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu i uzyskałem dyplom lekarza.

Chciałbym podzielić się z Państwem moimi osiągnięciami wyłącznie po to, abyście mieli przekonanie, że dokonaliście dobrego wyboru korzystając z możliwości diagnozowania i leczenia  w „Mama i Ja“.

 W 2004 r uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych  na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu, w Klinice Rozrodczości i Położnictwa. Temat rozprawy : „Diagnostyka różnicowa zmian w obrębie przydatków w oparciu o ultrasonografię transwaginalną oraz model sztucznej sieci neuronalnej“.

W tym samym – 2004 roku uzyskałem także tytuł specjalisty w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. 

Również od 2004 pracuję jako adiunkt w II Katedrze I Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w 2016 r zostałem zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Jestem założycielem i inicjatorem powołania Centrum Medycznego „Mama i Ja” , a od 2011 r pełnię funkcję kierownika placówki.

 Staram się łączyć pracę zawodową z działalnością dydaktyczną :

 • Od 1997 roku prowadzę zajęcia ze studentami IV , V, VI roku wydziału lekarskiego, V roku wydziału stomatologii, V roku English Division z przedmiotu: Położnictwo i Ginekologia.
 • Prowadzę egzaminy praktyczne dla studentów VI roku z przedmiotu Położnictwo i Ginekologia .
 • Jestem również kierownikiem osób odbywających szkolenia specjalizacyjne w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • W 2001 roku otrzymałem stypendium naukowe im. Emila Niedźwirskiego. 
  W ramach stypendium odbyłem m.in. staż w Soroka Medical Center Ben Gurion Universiy of Negev w Izraelu.
 • Od 2004 prowadzę wykłady na kursach organizowanych przez II Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu dla lekarzy specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii.
 • Prowadzę wykłady o tematyce ginekologicznej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

  Posiadam aktywne członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne -  Sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa   Ginekologicznego ( 2 kadencje)
 • International Society in Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology
 • American Institut of Ultrasound  in Medicine
 • American Association of Gynecologic Laparoscopist
 • W 2016 roku zostałem wybrany członkiem Rady Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu.

 Certyfikaty:

- Certificate of Competence Fetal Medicine Foundation, 
- Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

Recenzowałem publikacje naukowe m.in.w czasopismach :

 1.Journal of Perinatal Medicine

2.Case report in Perinatal medicine

3.Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology

4.The European Journal of Obstetrics and Gynaecology  and    Reproductive Biology

5.Developmental Psychobiology

Jestem autorem i współautorem  18 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Przygotowałem i przedstawiłem referaty naukowe na konferencjach:

Janusz Woytoń , Tomasz Fuchs - Indywidualizacja hormonalnej terapii zastępczej. Ogólnopolska konferencja  naukowa 50 lat endokrynologii, diabetologii , ginekologii i chirurgii endokrynologicznej  na Dolnym Śląsku , 2002 Wrocław

Tomasz Fuchs, Marcin Jędryka - Ultrasonografia w profilaktyce , diagnostyce i terapii porodu przedwczesnego. Zapobieganie występowaniu i skutkom wcześniactwa oraz małej masy urodzeniowej . Program optymalizacji opieki okołoporodowej w Polsce MZiOS, 2002 Karpacz

Tomasz  Fuchs -  Krwawienie czynnościowe w ginekologii. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 2003 Bydgoszcz

Tomasz Fuchs - Niepłodność małżeńska - choroba społeczna (diagnostyka, postępowanie) Niepowodzenia rozrodu w ujęciu Interdyscyplinarnym, 2015 Wrocław

Ogólnopolski Sympozjum Naukowe Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  Nowe trendy w uroginekologii 2005 Lublin  Mariusz Zimmer , Tomasz Fuchs - Obowiązujący algorytm diagnostyczny w nietrzymaniu moczu- rola badania urodynamicznego.

Tomasz Fuchs - Diagnostyka ultrasonograficzna guzów miednicy mniejszej Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii, 2010 Wrocław

Tomasz Fuchs, Joanna Tlolka Menopauza - Hormonalna Terapia Zastępcza – aktualny pogląd Aktualne problem w ginekologii i  położnictwie, 2006 Wrocław

Tomasz Fuchs - Postępowanie z niepłodną pacjentką z rozpoznaną endometriozą.Diagnostyka i  Leczenie niepłodnośc,  2007 Wrocław

Tomasz Fuchs - Kardiotokografia przez i okołoporodowa. Sympozjum naukowe,  14-16 kwietnia 2016 Karpacz

Tomasz Fuchs - Ciąża po leczeniu niepłodności. Ogólnopolskie Sympozjum naukowe: Aktualne problemy rozrodczości, 13-14 maja 2016 Wrocław

 Rozwijam się i zgłębiam wiedzę aktywnie uczestnicząc w badaniach naukowych :

 • Wykonawca  grantu KBN  Grant promotorski : Diagnostyka różnicowa zmian w obrębie przydatków w oparciu o ultrasom agrafię transwaginalną oraz model sztucznej sieci neuronalnej
 • Wykonawca   projektu badawczego  : Ocena wewnątrzmacicznego stanu płodu w przypadkach zespołu IUGR oraz zespołu PIH w II trymestrze ciąży - w ramach grantu KBN Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce – wieloośrodkowe , prospektywne badania kohortowe .
 • Kierownik grantu uczelnianego : Rola helicobacter pylori w etiologii niepowściągliwych wymiotów ciężarnych
 • Kierownik grantu uczelnianego : Badania dopplerowskie w różnych obszarach naczyniowych matki i płodu i ich przydatność w ocenie wewnątrzmacicznego stanu płodu
 • Kierownik grantu uczelnianego : Przewidywanie pourodzeniowego stanu noworodka w oparciu o wyniki badań dopplerowskich i kardiotokograficznych z zastosowaniem modelu sztucznej sieci neuronalnej w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu
 • Wykonawca grantu uczelnianego: Porównanie czasu trwania porodu oraz stanu po urodzeniowego noworodków u pacjentek rodzących drogą pochwową oraz po przebytym uprzednio porodzie drogą cięcia cesarskiego.

Jeśli zdołaliście Państwo dotrwać do tego momentu, chciałbym na zakończenie podzielić się trafnym aforyzmem Josepha Addisona:

                 „Zdrowie i radość są wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie”.
                                                                                              

                                                                                                                               Pozdrawiam 

                                                                                                                              Tomasz Fuchs