RODO

1) Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych w placówce Centrum Zdrowia Mama i  Ja jest RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.

3) Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

4) Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

5) Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Klauzula informacyjna.

Informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Pacjentów placówki Centrum Zdrowia „Mama i Ja” jest : RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.jawna z siedzibą:
  Rajska 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane do kontaktu : IOD@centrummamaija.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych
  i leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem oraz świadczeniem innych usług medycznych
  , na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stworzone zostały pełne gwarancje ochrony danych osobowych.
 4. W procesie świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usługi medycznej
  i 
  dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.
 8. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do stworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W dokumentacji medycznej odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. W sytuacji odmowy podania danych – niemożliwa będzie realizacja świadczenia medycznego.
 9. W przypadku dokonywania rezerwacji usług za pośrednictwem platformy ZnanyLekarz.pl - Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione przez Znany Lekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000347997) na co wyraził/a Pan/Pani zgodę.
 10. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
 11. Dane mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem , z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji świadczonych usług medycznych. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia ,
 • dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego,
 • dostawcom usług prawnych i rachunkowych ( infrastruktura księgowa),
 • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta,
 • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu audio-video w placówce Centrum Zdrowia Mama i Ja jest : RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.

3) Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek Centrum Zdrowia Mama i Ja we Wrocławiu, w budynku głównym przy ulicy Rajskiej 71 oraz w budynku przy ulicy Barskich 29C . Monitoring audio-video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4) Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych.

6) Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w budynku głównym (ul. Rajska 71 we Wrocławiu) drogę wjazdową do przychodni oraz parking znajdujący się na terenie przychodni, wejście do budynku, rejestrację (monitoring audio-video), korytarz na parterze oraz korytarz na I piętrze. W budynku przy ul. Barskich 29 c we Wrocławiu monitoring obejmuje drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarz prowadzący do pomieszczeń socjalnych.

7) Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]